روزنامه بهرمان؟

 

روزنامه اصلاح طلب مذکور، به مناســبت روز مادر رفته سراغ اسطوره مطروحه، و شنیده: " ِمن همسر عالم مجاهد، روحانی وارسته، سیاست مدار نامی ایران زمین، تربیت یافته مکتب اهل بیت، انسان شریف و بزرگوار، 
حضرت آیت الله آشیخ اکبر ... هستم!"
بر همین اساس، برای سایر ایام ملی و مذهبی، افراد زیر را با دلایل کافی به این روزنامه معرفی می کنیم؛ تا مراجعه و مصاحبه نمایند: