شرکتهای خدماتی و تعاونی در راستای اجرای مفاد دستورالعمل برنامه تامین نیروهای مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه ای و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر به شماره 13087 تاریخ 1393/09/08 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون تخصصی و گزینش به صورت حجمی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج درآگهی به کار گیری نماید.